Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treści online

Administrator serwisu bigbore.pl nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Administrator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody materialne i niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania prezentowanych informacji, lub też spowodowanych korzystaniem z informacji błędnych i niekompletnych, z wyjątkiem przypadków udowodnionej winy administratora na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Wszelkie opisy techniczne sprzętu i oprogramowania jak również ich działania użytkownik serwisu może wykorzystać wyłącznie na własną odpowiedzialność bez roszczenia jakichkolwiek praw i zobowiązań wobec administratora serwisu. Wszelkie opinie przedstawione w prezentowanych artykułach są wyłącznie subiektywnymi opiniami administratora i nie mogę stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Administrator stanowczo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, uzupełnień, do usuwania, bądź też do tymczasowego lub definitywnego zawieszenia publikacji części lub całości artykułów.

2. Linki i odnośniki do serwisów zewnętrznych

Administrator serwisu bigbore.pl nie bierze odpowiedzialności za treści prezentowane na stronach zewnętrznych, do których linki (odnośniki) zamieszczone są w serwisie. Jednocześnie administrator oświadcza, że w momencie publikacji artykułów zawierających te linki, strony do których się one odnoszą nie zawierały nielegalnych treści. Z tego względu administrator zdecydowanie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich linkowanych stronach, które uległy zmianie po publikach artykułów.

3. Prawa autorskie i ochrony znaków towarowych

Administrator serwisu bigbore.pl stara się przestrzegać praw autorskich oraz praw własności we wszystkich artykułach zawierających teksty, grafiki, dokumenty dźwiękowe oraz sekwencje wideo, jak również korzystać ze stworzonych przez siebie bądź nie wymagających licencji tekstów, grafik, dokumentów dźwiękowych oraz sekwencji wideo. Wszystkie wymienione w serwisie znaki firmowe lub towarowe, które są ewentualnie chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony znaków oraz praw autorskich, jakie przysługują ich zarejestrowanym właścicielom. Samo tylko ich wymienienie nie daje podstawy do konkluzji, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich. Prawa autorskie w odniesieniu do stworzonych przez samego administratora i publikowanych na stronach serwisu materiałów pozostają wyłącznie jego własnością. Powielanie lub wykorzystywanie takich tekstów, grafik, dokumentów dźwiękowych oraz sekwencji wideo w innych elektronicznych bądź drukowanych publikacjach jest, bez wyraźnej zgodny administratora, zabronione.

4. Ochrona danych osobowych

Administrator serwisu bigbore.pl oświadcza, że w serwisie mogą pojawić się publikacje, artykuły oraz odnośniki do serwisów zewnętrznych dające możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres pocztowy). W takim przypadku użytkownik udostępnia je wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z niektórych oferowanych treści i usług możliwe jest wyłącznie po podaniu danych osobowych. W takim przypadku użytkownik ma możliwość dobrowolnego podania swoich danych lub odstąpienia od skorzystania z usług serwisu. Administrator oświadcza, że administratorami danych osobowych, których podanie jest wymagane do skorzystania z oferty serwisów zewnętrznych, do których odnośniki zawarte są w serwisie, są administratorzy tych serwisów.